הזמנה להגשת הצעות לתכנון מרכז נוער ושירותים חברתיים

 

מועצה מקומית זמר (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי עבור תכנון מרכז נוער ושירותים חברתיים הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

 

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה/ים יידרש/ו לחתום עליו, ניתן לרכוש החל מיום 14.8.2023 בטלפון ו/או במשרדי מועצה מקומית זמר בטלפון 0543144025 לשכת מנכ"ל, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1000 ₪ שלא יוחזרו.

 

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, חתומה ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל המועצה (לא שלוח בדואר) במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 004/2023 תכנון מרכז נוער ושירותים חברתיים ", בלבד, עד ליום שלישי 12/09/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת zemer.muni.il  או במשרדי המועצה בכתובת הרשומה לעיל.

 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

הזוכה/ים במכרז יידרש/ו  להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש-לרבות אישור עריכת ביטוח – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

 

היה והזוכה/ים לא יפעל/ו כאמור, תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו/ם במכרז.

 

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

 

לבירורים נוספים: ניתן לקבל מאת מנכ"ל המועצה מר אשרף קטאוי בטלפון 0543144025

 

שאלות הבהרה ניתן לפנות למהנדסת המועצה גב' מונא קטאוי עומר באיימל

eng.mona@zemer.muni.il

 

 

                                            

                                                                                       תמים יאסין

                                                                              ראש המועצה מקומית זמר

2023-08-10
الزيارات : 512
التعليقات : 0

إضافة تعليق جديد

 تم إضافة التعليق بنجاح   تحديث
خطأ: برجاء إعادة المحاولة